2 Eylül 2016 Cuma

İlahiyat Alanında Çalışılabilecek yüksek lisans ve doktora tez konuları

İlahiyat Üzerine

Çalışılabilecek yüksek lisans ve doktora tez konuları


 tez-arsiviDR. ALİ PEKCAN'ın 2011 yılı itibariyle hazırlamış olduğu çalışabilecek yüksek lisans ve doktora tez konuları.
1. İslam Hukuk Düşüncesinde Hukuk – Ahlak İlişkisi.
2. Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Döneminde İslam Fıkhı.
3. Şeri Hukuktan Laik Hukuka Geçişte Ulemanın Duruşu.
4. Debusi’nin Takvimü’l-Edillesi İle Sem‘ani’nin Kavatıul-Edillesi’nin Fıkıh Usulü Açısından Mukayesesi.
5. İmam Taberi’nin Fıkhi Görüşleri Ve Bunlar Işığında Usulünün Tespiti.
6. İbrahim En-Nehai’nin Fıkhi Görüşlerinin Hanefi Ekolüne Etkileri.
7. İmam Şafii’nin Er-Risale Ve Ümm Adlı Eserlerinde İstihsan Anlayışı.
8. İmam Şafii’nin Er-Risale’de Usul-ı Hadis Terimleri.
9. Er-Risale’de Haberi Vahidin Mahiyeti Ve Fıkhı Bağlayıcılığı.
10. Er-Risale’de Beyan Teorinin Hanefi Ekolündeki Beyan Düşüncesiyle Mukayesesi.
11. İmam Şafii’de “İhtilafu’l-Hadis” Kavramı.
12. İmam Şafii İle Talebelerinin İhtilafları Ve Bunların Sebepleri.
13. Davud-ı Zahirinin İmam Şafii’ye Yönelttiği Tenkitler.
14. Ehl-İ Sünnet Açısından Caferilik Ve Zeydilik.
15. Makasıdu’ş-Şeria Bağlamında Kadının Cinsel Dokunulmazlığı.
16. Tahavi’nin Üç Hanefi İmamından Farklı İçtihatları.
17. İmam Tahavi’nin Eserlerinde “İhtilafu’l-Hadis” Kavramı.
18. Kuran Ve Sünnet Işığında Giyinme Ve Tesettür.
19. Fıkhı Düşünce Bakımından Hanbelîlik – Şafiilik İlişkisi.
20. Kelam İlmi Açısından Hanbelî Düşüncesinin Eşarilikten Etkilenişi.
21. Talak Suresinin İslam Aile Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi.
22. Mudayene Ayetinin İslam Borçlar Hukuku Açısından Değerlendirilmesi.
23. Muaz Hadisinin İslam Düşünce Sistemine Etkileri.
24. Hukukta Boşluk Kavramı Ve İslam Hukukundaki İz Düşümleri.
25. İslam Hukukunda “Bağlayıcılık” Ve “Geçerlilik” Kavramları.
26. İmam Tahavi’nin Fakihlik Yönü.
27. Endülüs’te Hanefilik.
28. Irak Malikileri.
29. İslam Düşüncesinde Haricilik Ve Umman Sultanlığındaki Hariciler.
30. Şia’ya Göre Hz. Peygamberin Ashabı.
31. Ashab-ı Kiramın Siyasete Bakışı.
32. Hadis Literatüründe “Fedailü’s-Sahabe” Türü Kaynaklar Ve Ahmed b. Hanbel’in Fezaili.
33. Hasais, Fezail, Delail Ve Şemail Türü Hadis Kaynaklarının Hukuki (Fıkhı) Bağlayıcılığı.
34. Sahabe-i Kiramın “Hz. Peygamberin Asarıyla Teberrük” Anlayışı.
35. Şariin Maksatları Işığında İslam Aile Hukuku.
36. İmam Muhammed’in Eserlerinde “Meşhur, Maruf Ve Müstefiz” Kavramları.
37. İmam Malik’in Muvatta’da Kullandığı Usul Kavramlarına Bakış.
38. Muvatta’da “Medine Ehlinin Ameli” Kavramı.
39. İmam Malik’in Öğrencileriyle Fıkhi İhtilafları Ve Nedenleri.
40. Ehl-İ Sünnete Göre “Ehl-i Beyt” Düşüncesi.
41. Ehl-İ Sünnete Göre “Ehl-i Beyt” İmamları.
42.İmam Şafii’nin Müstakil Mezhep İmamı Olma Süreci. (İmam Şafii’nin Irak-Hicaz-Mısır Dönemleri Bağlamında)
43. Kelam Fıkıh İlimleri Bağlamında İnsan Fiilleri.
44. İmam Eşari’nin Usulcülük Yönü.
45. Kelami Görüşler Bağlamında Mutezile – Maturidilik Mukayesesi.
46. Mükellefin Niyet Ve Maksatlarının Hukuki Değeri.
47. “Fesadü’z-Zaman” Olgusunun Fıkhi Ahkâma Etkileri.
48. Mezheplerin Oluşumunda Coğrafi Konum Ve Kültürel Ortamın Etkisi.
49. Ebu Zeyd ed-Debusi’nin Usuli Görüşlerine Genel Bir Bakış.
50. Hanefi Menakıp Kitaplarında “Hile-İ Şeriyye” Örneklerinin Analizi.
51. Hindistan’da Hadis Çalışmaları.
52. Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi.
53. Makasıd Teorisinin Arka Planı Olarak Ahlak.
54. İslam Fıkhında “Fıtrat Nazariyesi” İle “Doğal Hukuk Nazariyesinin” Mukayesesi.
55. İbn Abdilberr’in Maliki Fıkhındaki Yeri.
56. İbn Abdilberr’in Hadis İlimlerindeki Yeri.
57. İmam Taberi’nin Hadisçiliği.
58. Mecelledeki Istıshab Kaideleri.
59. Hind Alt Kıtasında Fıkıh/Fıkıh Usulü Çalışmaları.
60. İmam Leknevi’nin Hadisçiliği.
61. İmam Leknevi’de Hadis – Fıkıh İlişkisi.
63. Muhammed Enver El-Keşmiri’nin Tasavvufi Yönü.
64. Zemahşeri’nin Tefsirindeki Fakih Ve Hadisçiliği.
65. 21. Yy’da “Selefilik Düşüncesinin” Geldiği Son Durum.
66. Selefilik Düşüncesinin Günümüz Toplumsal Olaylarındaki Rolü.
67. Dilde Meydana Gelen Değişiklikler (Anlam – Kapsam İlişkisi).
68. Tarihselcilik Anlayışı İle Klasik Ulemanın Hükümlerde Nesh Anlayışı Mukayesesi.
69. Kuran-ı Kerim’de Zıt Anlamlı Kelimeler (el-Ezdad).
70. Usul-ı Fıkıh - Mantık İlmi İlişkisi.
71. Usul-ı Fıkhın Yararlandığı Diğer İslami/İlmi Disiplinler.
72. İ. Karafi’nin Fıkıh Anlayışında Örf Ve Maslahat Kavramı.
73. İ. Tahavi’nin Mukarran Fıkıh Anlayışı.
74. İ. Tahavi’nin “Şerhu Meani’l-Asar’ında Diğer Mezheplere Yaptığı Atıflar”.
75. İ. Tahavi’nin Eserlerinde “İcma” Kavramı.
76. Cessas’ın Tahavi Muhtevasına Yaptığı Şerhte İzlediği Usuli Yöntem.
77. “Delalet” Kavramı (Usul Ve Mantık İlmi Açısından Mukayesesi).
78. Kuran Ve Sünnette Fıkıh Ve Fakih Kavramları.
79. Ansiklopedik Yazar/Âlimlerin İlmi Faaliyetlerinin Benzer Ve Farklı Yönleri (Tahavi, Taberi, İbnü’l-Münzir, İbn Abdilberr Örneğinde).
80. Zemahşeri’nin Fakihlik Yönü.
81. Keşşaf Tefsirinde Ahkâm Ayetlerin Yorumlarında İzlediği Yöntem.
82. Muhammed Habenneke el-Meydanî’nin Tefsir Metodu.
83. İbnü’l-Münzirde İcma – İhtilaf Kavramının Usuli Temelleri.
84. Usul-ı Fıkıh Kavramlarından Amm, Mutlak, Mücmel Kavramları (Benzerlik Ve Farklılıkları)
85. Usul-ı Fıkhın Usul-ı Tefsiri Etkilemesi/Etkileşimi.
86. Fıkhu’l-Hadis Kavramı Ve Usulle Bağlantısı.
87. Haber-İ Vahitle Amelin Usule Etkisi.
88. İnşai – Haberi Ayrımının Usul-İ Fıkha Etkileri.
89. Selçuklu Eğitim Sisteminde Fıkıh İlminin Yeri/Önemi.
90. Osmanlı Eğitim Sisteminde Fıkıh İlminin Yeri/Önemi.
ÇALIŞILMASI MUHTEMEL TEFSİR TEZLERİ

1-İmamiyye Şia’sı Müctehidleri’nden Kummî Tefsiri ve Metodu (I Cilt)
2-Mu’tezilî Ebu’l-Ali el-Cübbai Tefsiri ve Metodu (I Cilt)
3-Mu’tezilî Ebu’l-Kâsım el-Ka’bî Tefsiri ve Metodu (I Cilt)
4-Mu’tezili Kâdı Abdülcebbar’ın Tenzîhü’l-Kurân ani’l-Metâin Adlı Eserin Tefsir Metodu (I Cilt)
5-Molla Ciyûn’ın et-Tefsirâtü’l-Ahmediyye fi Beyâni’l-Ahkâm eş-Şer’iyye adlı eserin Fıkıh-Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi (I Cilt)
6-Şa’bi’nin et-Tefsîrü’l-Vâdıh Adlı Eseri ve Metodu (I Cilt)
7-İmâm Taberâni’nin “et-Tefsîru’l-Kebîr’i ve Metodu (VI Cilt)
8-Mekkî b. Ebî Tâlib’in “el-Hidâye ilâ Bülûğu’n-Nihaye” Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu (XIII Cilt)
9-İşari Tefsir Bakımından Abdülkâdir Geylânî Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (V Cilt)
10-Kuşeyrî Tefsiri Letâifül-İşârât ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)
11-Bikâî’nin “Nazmü’d-Dürer fî Tenâsübi’l-Âyi ve’s-Suver” Adlı Eseri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VIII Cilt)
12-Muhammedü’l-Emîn b. Abdillah el-Üremî el-Alevî el-Herarî eş-Şâfiî’nin Tefsîru Hadâriku’r-Ravhi ve’r-Rayhân adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (XXXVIII Cilt)
13-Müciruddîn el-Uleymî el-Makdisî’nin Fethu’r-Rahmân fî Tefsîri’l-Kurân Adlı Eseri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VII Cilt)
14-Abdulhamid b. Badis’in Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
15-el-Haddâd el-Yemenî’nin Tefsîru’l-Haddâd Adlı Eseri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VII Cilt)
16-İbni Recep el-Hanbelî’nin Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
17-İbn Arefe’nin Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VI Cilt)
18-Said Havvâ’nın Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (XI Cilt)
19-Prof. Dr. Süleymen b. İbrâhim el-Lâhim’în Tenvîru’l-Ukûl ve’l-Ezhân fî Tefsîri Mufassalil-Kur’ân adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)
20-Prof. Dr. Ahmed Mustafa el-Ferrâr’ın Tefsîru’-İmâm eş-Şâfiî Adlı Derlemesi’nin Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
21-Hâtib el-İskâfî’nin Dürretü’t-Tenzil ve Ğurretü’t-Te’vil Adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)
22-İbn Useymin’in Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VI Cilt)
23-İmam Sehâvî’nin Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm Adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
24-Vahidüddîn Hân’ın et-Tezkîru’l-Kavîm fî Tefsîr-i Mu’cemi’l-Hakîm Adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)

ÇALIŞILMASI MUHTEMEL HADİS TEZLERİ

1-Bedrüddîn el-Aynî’nin “Şerhu Meâni’l Âsâr” Şerhi “Nuhâbü’l-Efkâr’”ındaki Hadis Değerlendirme Yöntemi (XIX Cilt)
2-Prof. Dr. Muhammed Taki el-Osmânî’nin Müslim’e Yazdığı “Fethu’l-Mülhim” Adlı Şerhinin Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi (VI Cilt)
3-İbnü’l-Mülhakkin’in “et-Tavdîh li-Şerhi’l-Câmius-Sahihi’”ndeki İmam Buhari ye Eleştirileri (XXXV Cilt)
4-İbni Hacer’in el’-İsabesindeki zikrettiği Sahabilere Karşı Düşünceleri/Tutumu.
5-İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Onbeş (15) ayrı Müsnedindeki Hadislerin Tahric ve Tenkîdi.

SÜLEYMANİYE VAKFI TEZ ÖNERİLERİ

Süleymaniye Vakfının ilahiyat öğrencileri için önerdiği çalışma alanları ve tez konuları şu şekildedir:
Fıkıh ve Fıkıh Usulü
Fıkıh Usulü Eserlerinde Kullanılan Ayetlerin Konuyla İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Siyasetin Kur’an ve Sünnet Anlayışına Etkileri
Vergi-Zekat İlişkisi
Zevi’l-Erhâm’ın Mirası Meselesi
Helal Gıda İle İlgili Kavramlar
Sünnetle Belirlenen Yiyecek Yasakları (Sünnetin Teşri Fonsiyonu Bağlamında)
Bitkisel Gıdalarda Helallik Ölçüleri
İslam Fıkhında İstihâle
Kur’an ve Sünnet Bütünlüğüne Göre Hayvan Kesimi
Gayr-i Müslimlerin Kestiği Hayvanlar
Gıda Katkı Maddelerinin Fıkhi Hükmü
Bir Gıda Katkı Maddesi Olarak Jelatin ve Fıkhi Hükmü
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Fıkhi Hükmü
Gayr-i Müslim Ülkelerde Yaşanan Yiyecek Sıkıntıları ve Çözüm Arayışları
Kur’an’ın Genel Prensipleri açısından Kasko
Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Hayat Sigortası
Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Telif Hakları
Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Ötenazi
Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Organ Nakli
Kur’an’a Göre Süslenme ile Hükümler
Kur’an’a Göre Giyim Kuşam Başörtüsü, Örtünme
Kur’an ve Sünnet Bütünlüğüne Göre Düğün ve Eğlence
Kur’ân’a Göre Resim ve Heykel
Kur’ân’a Göre Kadınların Özel Hallerine Dair Hükümler

Hadis
Hadislerin Şer’u Men Kablena Açısından Değerlendirilmesi
Hadislerde Metin Tenkidi Açısından Kur’an-Sünnet Bütünlüğü
Hadis-Hikmet İlişkisi

Kelam
Akıl-İman İlişkisi
Kur’ân’a Göre Melek-Cin İlişkisi

Tefsir
Kuranın Nüzûlü Sırasında Mekke’de İbrahimi Dinden Kalma Uygulamalar
Sebeb-i Nüzûlün Kur’an’ın Anlaşılmasında Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Kur’ân’a Göre Vahiy Kavramı
Kur’ân Açısından Gayr-i Metlüvv Vahiy Meselesi
Kur’ân’ın Musaddik Olmasının Anlamı
En’âm Suresinin 90. Ayeti Bağlamında Şer’u Men Kablenâ
Kur’ân’da Mekke Dönemi Ehl-i Kitapla İlişkiler
Kur’ân’da Medine Dönemi Ehl-i Kitapla İlişkiler
Hadislerde Nesih Meselesi
Kur’ân’da Sünnetullah Kavramı
Kur’ân’da Tahrif Kavramı
Kur’ân’a Göre Tağut
Kur’ân’a Göre Ebeveynle İlişkiler

Din Sosyolojisi
Sanal Ortamda Fetvalar

22 Ağustos 2016 Pazartesi

Seçme Kitap Listesi

Ve sonunda Neyi nasıl okuyalım diye bir rehber yazı
Seçme Kitap Listesi ve Okuma Prensipleri
Not 1: Sonunda * İşareti bulunan kitaplar YLS için tez yazmaya başlamadan önce okunmak zorunda olan kitaplardır. Onun dışında herkes kendi zevkine göre seçim yapmalıdır.
Not: 2: Zor ve belli bir temel isteyen kitaplar ‘Yüksek Lisans ve Daha Yukarısı’ diye ayrıca listelenmiştir.
Not 3: Listenin Sonunda “Neyi Nasıl Okuyalım” başlıklı bir yazı vardır. Önce o okunmalıdır.
Kitap Listesi
Kitap Listesi
11 YY. Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar
99 Soruda Osmanlı, Erol Özbilgen
Abdülhamid'in Kurtlarla dansı, Mustafa Armağan
Açıklamalı Örnekleriyle Tecvit İlmi, Sıtkı Gülle
Adalet Kitabı, Halil İnalcık
Ağır Misafir, İbrahim Tenekeci
Ahlak Nizamı, Nurettin Topçu
Ahşap Konak, Necip Fazıl Kısakürek
Âlemden Allah’a: Makaleler, Mehmet S.Aydın (ed. Mustafa Armağan)
Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıratı (4 cilt)
Allah ve İhsan, Tushihiko Izutsu, çev. Süleyman Ateş
Ana Hatlarıyla Hadis, İsmail L. Çakan
Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, Hayrettin Karaman
Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi, Mustafa Öz
Ana Hatlarıyla İslam Peygamberi, Âdem Apak (herkese)
Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, H. Kamil Yılmaz
Ana Konularıyla Kur´an. Fazlurrahman
Anahatlarıyla Hadis, İsmail Lütfi Çakan
Anahatlarıyla Tasavvuf. Hasan Kamil Yılmaz
Anlamanın Tarihi, Dücane CÜNDIOGLU, Kitabevi
Arap Aklının Oluşumu, Abid el-Cabiri
Arap Aklının Oluşumu, Muhammed Âbid el-Câbir, (İz) *
Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı. Cabirî (Doktora) (Kitabevi) *
Arka Kapak Yazıları, Mustafa Kutlu
Asım, M. Akif
Asr’ı Saadet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, Cengiz Kallek
Avârifu´l-Maarif. Suhreverdî
Avrupanın Üzerine Doğan İslam Güneşi. (Bedir) S. Hunke
Aziz İstanbul, Yahya Kemal
Başarının Manevi Sebepleri, Faruk Beşer (Nun)
Batı Düşüncesinde Büyük Değişme, Paul Hazard, çev. Erol Güngör
Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, Peter Kinsley, Etkileşim
Batılı Bilginin Eleştirisi, Korkut Tuna
Bazı Hadis Meseleleri, Tayyib Okiç
Benlik ve Toplum (Eksen) Muhammed İkbal)
Beş Şehir, A. H. Tanpınar
Big Beng ve Tanrı, Caner Taslaman
Bilgi Bilim ve İslam, İSAV
Bilgi Felsefesi, Alparslan Açıkgenç
Bilgi Felsefesi, Alparslan Açıkgenç *
Bilgi Fıkıh ve İçtihat, Faruk Beşer, Nun *
Bilgi Teorisine Mantık, Ernest Won Aster
Bilgi ve Kutsal, Seyyid Hüseyin Nasr
Bilim Felsefesi, Doğan Özlem
Bilim Felsefesi, Heyet (Seha)
Bilim Felsefesi, Ömer Demir
Bilim tarihçisi, Fuat Sezgin- Sefer Turan
Bilim ve İktidar, F. Mayor, A. Forti, TÜBİTAK
Bilim ve Yanılgı, Taha Akyol, Milliyet
Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Orhan Türkdoğan. MEB.
Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Thomas S. Kuhn, çev. Nilüfer Kuyas
Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek
Bir Değişmedir Bu Dünya, Cahit Zarifıoğlu
Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Cevdet Said (İnsan)
Biz İnsanlar, Peyami Safa
Bostanü’l-Muhaddisin, Abdülaziz Dehlevi
Bu Ülke, Cemil Meriç *
Buhari’nin Kaynakları, Fuad Sezgin
Buhranlarımız, Said Halim Paşa (İz)
Bustan; Gülistan, Sadi Şirazi, Şule
Büyük Türkçe Sözlük. Mehmet Doğan
Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü. (İnkılab). Abdurrahman Dilipak
Cumhuriyet'i Anlamak, Naci Bostancı (Timaş)
Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti, Şaban Teoman Durali (İz) *
Çağdaşlaşma Serüveni, İbrahim Hatiboğlu
Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu
Çağımız İtikadi İslam Mezhepleri. Ruhi Fığlalı
Çanakkale Mahşeri, Mehmet Niyazi
Çarpılmışlar, Rasim Özdenören
Çile, Necip FAZIL, B.D
Çöle İnen Nûr. N. Fazıl Kısakürek
Demokratik İdeallerin Çöküşü, Noam Chomsky (Pınar)
Derviş ve Ölüm. Mehmet Selimoviç
Devlet ve Ekonomi, Mehmet Genç
Devlet-i Aliye-Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar, Halil İnalcık
Din Dili, Turan Koç
Din Dilinin Anlamı, Frederick Ferre (Modern Mantık ve İman), çev. Zeki Özcan
Din Felsefesi, Mehmet Aydın. 9EÜ İ.F. *
Din Psikolojisi, Ali köse-Ali Ayten
Din Sosyolojisi, Ünver Günay
Din Üstüne, David Hume, çev. Mete Tuncay
Din Ve Hukuk, Cevdet Said (Pınar)
Din ve İdeoloji, Şerif Mardin
Din ve Modernizm, Ali Bulaç
Dinler Tarihi Meseleleri, Kürşat Demirci,
Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç
Diriliş Neslinin Amentüsü, Sezai Karakoç *
Diyaloglar ve Özellikle Devlet Diyalogu, Platon
Doğu ve Batı Arasında İslam, A. İzzet Begoviç, İz
Doğu ve Batı Arasında İslam, Aliyya İzzet Begoviç
Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, Mustafa Fayda-İsmail Yiğit
Dostluk Üzerine, Fethi Gemuhluoğlu
Dört Büyük Halife, İhsan Işık, Beyan Yayınları
Dört Rükün, Ebul Hasen en NEDVİ Nehir *
Dört Terim, Mevdudi *
Dua, Alexy Carrel-Ali Şeriati
Dualar ve Aminler (Ötüken). Arif Nihat Asya
Düşten Düşünceye Bilim Teknoloji ve Çevre Üstüne, Ahmet İnam, İmge
Düşünceler ve Sohbetler, Epiktotes
Düşünsel Duruş, Rasim Özdenören (İz) *
Ebedi Risalet, Abdurrahman Azzam Paya (trc. Hasan Hüsnü …)
Ebu Hureyre’nin Sahifesi, Muhammed Hamidullah
Ebu Zehra’nın İmamlar Serisi Ebu Hanife *
Ebuzer, Hakan Albayrak
El Bidaye fi-Usuli’d-Din, Nureddin es-Sabuni
El Munkizu Mine’d- Dalal, Gazzali
En Mühim Masaj Kur’an, Muhammed Abduh Dıraz, çev. Suat Yıldırım
Endülüs, Mehmet Özdemir
Entelektüel, Edward Said
Enteller Aleyküm Selam Der mi?, Ali Köse
Erbain, İsmet Özel
Esma-i Hüsna Şerhi, Sadreddin Konevi, İz
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı, Caner Taslaman
Faiz Nazariyesi ve İslam, Enver İkbal Kureşi
Fatih Harbiye, Peyami Safa
Felsefe Dersleri, Hilmi Ziya Ülken
Felsefe Metinleri, Mahmut Kaya (der. ve çev.)
Felsefenin İlkeleri, Descartes, çev. Mehmet Karasan
Felsefenin Öyküsü, Will Durant (İZ)
Felsefenin Temel Disiplinleri, Heinz Heimsoet
Felsefeye Giriş (çeviri), Ahmet Cevizci
Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan *
Felsefî Disiplinler, Doğan Özlem
Felsefi Doktrinler Sözlüğü. S.Hayri Bolay
Fıkhussîre, Muhammed el-Gazalî
Fıkhus-sîre, Ramazan el-Bûtî
G. Renda, Osmanlı Uygarlığı, Halil İnalcık
Gecelerin Gündüzü, Ali Ulvi Kurucu, Marifet.
Geleneğin Direnişi, Beşir Ayvazoğlu, Ötüken
Gelenek ve Modernlik Arasında, Mustafa Armağan (İz)
Gelenekselci Ekol ve İslam, Nurullah Koltaş, İnsan
Gelin Müslüman Olalım, Mevdudî (Pınar)
Genç Ölmek, Ergin Günçe
Gençlerle Başbaşa. Ali Fuat Başgil *
Gül Yetiştiren Adam, Rasim Özdenören
Hacc, Ali ŞERİATİ
Hacı Veyiszade M.ÖZDAMAR Kırkkandil
Hadis Edebiyatı, İsmail L. Çakan
Hadis Edebiyatının Oluşumu, Ömer Özpınar
Hadis Istılahları Sözlüğü, Abdullah Aydınlı
Hadis Öğrenimi, İsmail L. Çakan
Hadis Sünnet Üzerine, İsmail L. Çakan
Hadis Tarihi, Ahmet Yücel
Hadis Tarihi, Subhi Salih
Hadis Tarihi, Talat Koçyiğit
Hadis Tenkit ve Yöntemi, Abdullah Aydınlı
Hadis Usulü Babanzade, Ahmed Naim
Hadis Usulü, Talat Koçyiğit
Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Talat Koçyiğit. AÜİF Yayınları
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İsmail Lütfi Çakan
Hadislerdeki ihtilaflar? Muhammed Avvame *
Hadisleri Anlama Problemi, Ayhan Tekineş
Hadislerin Rolü, M. Avvame
Hadislerle İslam Akaidi, Said Havva, Hikmet
Hadis-Rey Tartışmaları, Mehmet Özşenel
Hadis-Sünnet Üzerine, İsmail L. Çakan
Hanefi ve Şafiilerde Mezhep Kavramı. Muhammed İbrahim (Terc Faruk Beşer) *
Hayatı Sevmek, Erich Fromm
Hayatım İbret Aynası, A. Muhtar Büyükçınar
Hayatüssahabe, Kandehlevi (4 cilt)
Haz. Muhammed Hakkında Konferanslar, Süleyman Nedvi (Diyanet)
Her Şey Ne Anlama Geliyor: Felsefeye Küçük Bir Giriş, Thomas Nagel
Hıristiyanlık, Şinasi Gündüz
Hidayet Rehberi, el-Munkiz mine'd-dalal, el-Gazzali, İlkharf
Hikmetü’l-İşrak (Mukaddimesi), Sühreverdi
Hucciyyetu’s-Sünne, Abdülğani Abdulhalık
Hukuk Başlangıcı, Necip Bilge *
Hukuk Sosyolojisi
Hukuk ve Hukuk Bilgisi Üzerine, Vecdi Aral
Hukuka Giriş, Emal Gözler
Hukuka Giriş, Şeref Gözübüyük
Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (Dergah) *
Hz Peygamberin Sireti, Ahlakı ve Daveti, Safiyyurrahman el Mübarekfuri
Hz. Ali Seyyid, Süleyman Nedvi, Timaş
Hz. Ebubekir, Seyyid Süleyman NedviTimaş
Hz. Muhammed’in Hayatı, Martin Lings
Hz. Muhammed’in Hayatı, Martin Lings
Hz. Osman, Seyyid Süleyman Nedvi, Timaş
Hz. Ömer Ve Devlet İdaresi, Mevlana Şibli, Kitabevi
Hz. Peygamberin Hayatı, MEVDUDİ, Pınar.
Hz. Peygamberin Savaşları, Muhammed Hamidullah
Hz. Peygamberin Şemaili (Seha). İbrahim Bayraktar
Hz. Peygamberin Yönetimi et-Teratibu’l-İdariye, Ahmet Özel Kettani’den tercüme,1-2)
Hz. Peygamberin Yönetimi, Kettani
İbadet ve İnanç Kavramları Ansiklopedisi İFAV
İçimizdeki Biz. Doğan Cüceloğlu
İçtihat Tartışmaları, Terc. Şükrü Özen
İdeolocya Örgüsü, N.F Kısakürek
İdrak ve İnşa, Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi, H. İbrahim Düzenli, Klasik
İhtilaf Ve Tefrikalar Karşısında İslami Tavır. Yusuf El Kardavi
İhya-ı Ulumu’d- Din, Gazzali
İkbal’in Mesajı, Ebul Hasen En NEDVI. Birleşik
İktisat ve Din, Mustafa Özel (İz)
İletişim Çatışmaları ve Empati. Üstün Dökmen
İlim Uğrunda, Abdulfettah Ebuğudde, terc. Faruk Beşer
İlim ve Hikmetin Aydınlığında, İlhan Kutluer
İlimler Tarihi, Adnan Adıvar
İlk Devir Hadis Edebiyatı, A’zami
İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları, Mehmet Özşenel
İlk Dönem İslam Tarihi, Abdülaziz ed Duri
İmaj Ve Takva, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu,Timaş
İmam Azam Ebu Hanife’nin Hadis İlmindeki Yeri, M. Abdurreşid Numeni
İmamiyye Şiası, Ethem Ruhi Fiğlalı
İmparatorluğa Veda. (Hülbe) İlhan Bardakçı
İnanç Psikolojisi, Ali Ulvi Mehmedoğlu
İnsan Bu Mechul, Alexi Carrel
İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi)
İnsan ve Kültür, Bozkurt Güvenç. (Remzi K.)
İnsan ve Tabiat, Seyyid Hüseyin Nasr
İnsanı Tanıma Sanatı, Alfred Adler. (DergahY. )
İnsanın Anlam Arayışı, Victor Frankl
İnsanın Dört Zindanı, Ali Şeriati
İrfan Bahçesi, Necdet Tosun
İslam Ansiklopedileri, Fıkıh maddeleri
İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi, Osman Bakar (İnsan)
İslam Devlet İdaresi, Muhammed Hamidullah
İslam Devletler Hukukunda Savaş Esirleri, Ahmet Özel
İslam Dini, Ahmed Hamdi Akseki
İslam Dünyasında İdeolojik Savaş, Malik b. Nebi
İslam Dünyasında Modernist Düşünce, Mazharuddin Sıddıki
İslam Dünyasının Çağdaşlaşma Serüveni, İbrahim Hatipoğlu (İz)
İslam Düşüncesi Sempozyumu (Bildiriler), Beyan
İslam Düşüncesi Tarihi, M.M. Şerif (İnsan)
İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, Ebu'l-Ala Afifi, İz
İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Bekir Karlığa
İslam Düşüncesinin Teşekkül Dönemi, M. Motgomary Watt.
İslam Düşüncesinin Yapısı, Süleyman Uludağ
İslam Felsefesi Kelam ve Tasavvufuna Giriş, Macit Fahri (İnsan) *
İslam Felsefesi, Hilmi Ziya Ülken
İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler, M. Cüneyt Kaya (ed.)
İslam Gelenek ve Yenilik (Sempozyum Bildirileri)
İslam Hıristiyanlık ve Yahudilik. İ. S. Sırma
İslam Hukuk Başlangıcı. Muhammed Sellam Medkür
İslam Hukuk Kuramı, Aziz el-Azme (İZ´den makale)
İslam Hukuk Tarihi, Hayrettin Karaman
İslâm hukukçularının sünnet anlayışı, İshak Emin Aktepe
İslam Hukuku, Said Ramazan.
İslam Hukuku, Yusuf Kardawi *
İslam Hukukuna Giriş, A. Zeydan
İslam Hukukunda Sünnetin Yeri, (Aslı: es-Sünne ve Mekânetuha fi’t-Teşrîi’l-İslamî) Mustafa Sıbâî
İslam Hukukunda Ülke Kavramı: Daru’l-Harb, Ahmet Özel
İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi, Ahmed Hassan (İz) *
İslam İdealler, Gerçekler, S. Hüseyin Nasr
İslam İnancında Allah´a İnanmak, Said Havva, (petek).
İslam Kahramanları, Sadık Dana
İslam Medeniyeti Tarihi, Abdurrahman Fehmi Efendi
İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, Alparslan Açıkgenç *
İslam Müesseselerine Giriş, Muhammed Hamidullah, (Beyan)
İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah
İslam Sanatı - Dil ve Anlam, Titus Burchhardt, Klasik
İslam Sosyolojisi, Ali ŞERİATİ, Birleşik
İslam Sosyolojisine Giriş, İlyas Ba Yunus
İslam Tarihi İmadüddin Halil (İnsan)
İslam Tarihi, Hasan İbrahim Hasan ve diğerleri (12 cilt)
İslam Tarihi, M. Asım Köksal
İslam Tarihi: Mekke Dönemi-Medine Dönemi, Asım Köksal
İslam Tarihine Giriş, İmadüddin Halil
İslam Tarihine Giriş, Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları
İslam Tasavvufunun Bugünkü Meseleleri. Erol Güngör
İslam Toplumunun Ekonomik Sitrüktürü. Sezai Karakoç
İslam Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm. Ömer Ferruh. (Nûn)
İslam ve Batı, İbrahim Kalın
İslam ve Batı. Ali İzzet Begoviç
İslam ve Bilim, Heyet, (Seha)
İslam ve Çağdaşlık. Fazlurrahman
İslam ve Diğer İnançlar, İsmail R. el-Fârûkî
İslam ve Hıristiyanlık, M. HAMİDULLAH, Beyan
İslam Ve ilim, S. Hüseyin NASR, İnsan
İslam Ve Modern İnsanın Çıkmazı, S. Hüseyin NASR, İnsan
İslam, Sezai Karakoç *
İslam, İdealler ve Gerçekler, Seyyid Hüseyin Nasr’dan Ahmet Özel
İslam´a Göre İnsan Psikolojisi, Muhammed Kutup (Hicret Y.)
İslam´da Kadın. (Yağmur) Bekir Topaloğlu.
İslam´da Sosyal Adalet, Seyyid Kutup
İslam’a Göre İnsan Psikolojisi, Muhammed Kutup
İslam’da Bilgi ve Felsefe, Mustafa Armağan (İz) *
İslam’da Bilim ve Teknik, Fuad Sezgin
İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden inşası, Muhammed İkbal, çev. Rahim Acar
İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, Muhammed İkbal (trc. Sofi Huri)
İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu 1-2, Ali Amir en-Neşşar
İslam’da İhtilaf Usulü, Cabir el Alvani, Risale
İslam’da İhya Hareketleri, Mevdudi, Pınar
İslam’da İman Esasları, Bekir Topaloğlu-Yusuf Şevki Yavuz-İlyas Çelebi
İslam’da İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları, İrfan Abdülhamit
İslam’da Siyasal Akım, Muhammed Abid Cabiri
İslam’da Tenkit Ve Tartışma Usulü, Katip Çelebi, Marifet
İslam’ın Doğuş ve İlk Yayılışının Psiko-Sosyal Açıdan Tahlili, Ali Murat Daryal
İslam’ın Doğuşu, M. Hamidullah, Beyan
İslam’ın Gülen Yüzü, Havva Meyerovitch, çev. Cemal Aydın
İslam’ın Serüveni: Bir Dünya Medeniyetinde Bilinç ve Tarih, Marshall G. S. Hodgson, trc. İzzet Akyol, (3 cilt)
İslam’ın Tebliğ Tarihi, Thomas Walker Arnord
İslam’ın Vizyonu, Sachiko Murata ve William Chittick, çev. Turan Koç…
İslama Giriş, Muhammed Hamidullah
İslamcıların Siyasi Görüşleri, İsmail Kara
İslamcılık Düşüncesi(3 cilt), İsmail KARA, Kitabevi
İslamda Bilgi ve Felsefe, Mustafa Armağan
İslamda Dini Düşüncenin Yeniden Oluşumu, M. İkbal
İslamda Felsefi Akımlar, İsmail Hakkı İzmirli
İslam'da Modernleşme (1839- 1939), Bedri Gencer (Doğu Batı)
İslamda Zaman Tanzımi. İbrahim Canan, (Cihan)
İslamı Seçen Ünlülerle Ropörtajlar, (Akabe)
İslamın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör
İslam'ın Doğuşu, Muhammed Hamidullah, (Beyan)
İslamî Hareketler ve Modernlik, W. Montgomery Watt
İslami Kavramlar, Mevdudî (Pınar)
İsyan Ahlakı, Nurettin Topçu
İtikat İbadet Ruh Terbiyesi, RisaleYayınlarından
J. Leonardo’dan Hegel’e Batı Düşünce Tarihi, Bronowski B. Mazlish
Kafa Karıştıran Kelimeler, Rasim Özdenören *
Kalbin Kararı, Ahmet Murat
Kaygıdan Mutluluğa Özcan Köknel
Kelamda Nübüvvet Tartışmaları, Muzaffer Barlak
Kendimize Geleceğiz, Tahsin Benguoğlu
Kırk Hadiste Müslüman Kimliği, Ali Nar
Kısa Felsefe Tarihi, Roger Pol Droit, çev. İsmail Yergüz
Klasik Arap Literatürü, İgnace Goldhizeir (İmaj)
Klasik İslam Filozofları, M.M. Şerif
Kudüs Ey Kudüs Bu Gece Özgürlük, Dominique Lapierre
Kur´an İlimlerine Giriş Suphi Salih. (Fakülte, Y. lisans)
Kur’an’a Giriş, Muhammed Abid el-Cabiri
Kur’an’da Allah ve İnsan, Toshıhıko Izutsu
Kur’an’da Kıyamet Sahneleri, Seyyid Kutup, Hilal
Kur’an’da Ulûhiyet, Suat Yıldırım
Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri, Halis Albayrak
Kur’an’ın Metinleşme Süreci, Ziya Şen
Kur’anı Kerim’de Kavimler Ve Toplumlar, Süleyman Nedvi, İnkilap.
Kur’an-ı Kerim’in İndirildiği Yedi Harf ve Kıraatler, Abdurrahman Çetin
Kuran Ahlakı, Abdullah Dıraz
Kuran Ahlakı, M. Abdullah Dıraz, İz
Kuran’ın Metin Yapısı: Mushaf Tarihi ve Yapısı, M. Emin Maşalı
Kurana Giriş, Abdullah Dıraz (Kitabiyat)
Kurana Yaklaşımlar, J,J,Jansen (Fecir)
Kuranda Medeniyet, Erdoğan Pazarbaşı (Pınar)
Kur'an'da Tanrı ve İnsan, Toshihiko İzutsu (Pınar)
Kuranda Uluhiyet. (Kayıhan). Suat Yıldırım
Kur'an'ı Anlamada Yöntem, Muhammed GAZALİ, Şule
Kuranı Nasıl Anlayalım. Muhammad Kutup
Kuranı Nasıl Okuyalım, Muhaammed Kutup
Kuranın Kuranla Tefsiri, Halis Albayrak, (Şule)
Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, Halil İnalcık (Timaş)
Kuşeyri Risalesi, Abdulkerim el-Kuşeyri
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, çev. Reşid Rahmeti Arad
Kûtü´l-Kulûb. Ebu Talib el-Mekki
Kültür Değişimleri, Mümtaz Turan
Kültür Değişmeleri. Mümtaz Turhan
Kültür Mitleri, William F. McCants, İthaki
Lakatuşka, İmre-Alan Musgrave, Bilimin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, çev. Hüsamettin Arslan
Macom X. Alex Halley, (İnsan)
Mağaradakiler, Cemil Meriç
Makaleler (2 Cilt), Elmalılı Hamdi Yazır,
Makasıdü´ş-Şeri´a. Tahir b. Aşûr (Arapçası)
Mansur Bey, Mizancı Murad
Masadiru´l-Hak, Abdürrezzak es-Senhuri
Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an, Menna Halil el-Kattan (Tercümesi var.)
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
Medeniyet Yargılanıyor, Arnold Tonby
Medhal, Seyyid Bey *
Medhal, Zerkâ
Medine Toplumu, Ekrem Zıya Ömeri, (Risale)
Mekke’ye Giden Yol, Muhammed Esed (Cahit Koytuk?)
Mektep mi Medrese mi, Muallim Cevdet
Menahilu’l-İrfan fi Ulumi’l-Kuran, Zerkani (Tercümesi yok)
Menekşeli Mektup, Mustafa Kutlu
Metafizik Düşünceler, Descartes, çev. Mehmet Karasani
Metalibu’l-Aliye mukaddimesi, Fahreddin Razi
Metin Tenkidi, Dümeyni
Metin Tenkidi, Selahaddin Polat
Mezhepler Tarihi. M. Ebu Zehra, (Hisar)
Mi’yaru’l-İlm, Gazzali
Mihmandar-Bir Eyüp Sultan Romanı, İskender Pala
Milel ve Nihal – Dinler Mezhepler ve Felsefi Sistemler Tarihi, Şehristani, Litera
Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı
Mit ve Destan, Georges Dumezil, YKY
Mitoloji, Kur'an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, Şehmus Emir, Beyan
Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı, Caner Taslaman
Modern Dünyada İslam Vahyi, M.Watt
Modern İslam Düşüncesi ve Türkiye (Sempozyum) İSAV
Modern Türkiye Tarihi: İslam, Milliyetçilik ve Modernlik, Carter V. Findley (Timaş)
Modernizmin Evsizliği ve Ailenin Gerekliliği, Cihan Aktaş, (Beyan)
Modernizmin İslam Dünyasına Girişi, M.M. Huseyn
Modernleşme ve Toplumbilim, Recep Şentürk
Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed, Sezai Karakoç
Muhaddisler Nazarında Ebu Hanife, Harisi
Muhammedu’l Emin, Casim Avcı
Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek
Mukaddime, I.HALDUN, Dergah
Mukaddime, İbn Haldun, Klasik
Musab b.Umeyr, Muharrem Ergün
Münakaşalar, Zekeriya Güler
Müslüman Şahsiyeti, Haşimi
Müslüman ve Ekonomi, Mustafa Özel
Müslümanca Düşünmek Üzerine Notlar, Rasim Özdenören *
Müslümanca Yaşama Üzerine Denemeler. (İz) Rasım Özdenören *
Müslümanın Şahsiyeti. (Risale) M. A. Haşimî
Müslümanların Gerileme Sebepleri, Şekip Arslan, nur Yay.
Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, Nedevi
Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti. Ali Hasan en-Nedevî
Nazarıyyetü´l-İbaha, inde´l-usuliyyin, M. Sellam Medkür.
Oryantalistler ve Hadis, Ahmet Yücel
Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, İbrahim Sarıçam- Mehmet Özdemir-Seyfettin Erşahin-İngiliz ve Alman
Oryantalizm, Edward Said
Oryantalizm, Edward SAİD Pınar
Oryantalizmin Eleştirel Kısa Tarihi, Yücel Bulut
Oryantalizmin Kısa Tarihi, Yücel Bulut
Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (ed. Ekmeleddin İhsanoğlu)
Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet, Toplum, Feridun Emecan
Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, Feridun Emecan
Osmanlı Medreselerinde Bilim, Cevat İzgi
Ölümsüzlük Düşüncesi, Turan Koç
Ömer Muhtar, Ahmed AĞIRAKÇA, Beyan
Öncelikler Fıkhı, Yusuf Karadavi (İz)
Örneklerle İslam Ahlakı (Nesil). Yaşar Kandemir
Özlenen Şafak. (Tuğra 6 Kitaplık siyer serisi) A. Lütfi Kazancı
Peygamber Efendimizin Hitabeti, A. L. Kazancı
Peygamberimizin Hayatı, Ali Himmet Berki-Osman Keskioğlu (Diyanet)
Peygamberimizin Ruhani Hayatı ve Mucizeleri, İmam Şibli (Timaş)
Peygamberin Savaşları, M. Hamidullah, BeyanYay.
Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Erdinç Ahatlı
Psikanaliz ve Din, Erich Fromm
Psikoloji ve Din, Ali Ayten
Rahmet Peygamberi, Ebul Hasen en-NEDVI, İz
Rahmet Peygamberi, Nedvi, trc. Abdülkerim Özaydın
Risaleler, Hasan el-Benna
Riyazu’s- Salihin, Nevevi (tercüme-şerh)
Riyazussalihin. Nevevî
Romeo İle Juliet, William Shakespeare (İz)
Ruh Terbiyemiz. (petek). Said Havva
Ruhun Dirilişi, Sezai Karakoç
Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar (Dergah)
Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul. (TDV)
Sahabeye Yöneltilen Tenkitler, M. Efendioğlu
Sahabeye Yöneltilen Tenkitler, Mehmet Efendioğlu
Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi, A. Davudoğlu
Sahip Olmak ya da Olmak, Erich Fromm
Samanyolu’nda Ziyafet, Sezai Karakoç
Sanatın Yeni Tarihi, Julian Bell, NTV
Satanizm Girdabı ve Sahte Metafizik Akımlar, Heyet
Sembol Kavramının Doğası, Ernst Cassirer, Hece
Sır, Mustafa Kutlu (Tüm eserleri bu aşamada okunabilir.)
Siret Nüzul İlişkisi, Muhammed Coşkun
Sorgulayan Denemeler, Bertrand Russell
Sosyal Bilimler Sözlüğü Ömer Demir&Mustafa Acar
Sosyal İlimler Metodolojisi, Amiran Kutkan
Soyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Y
Söyleşiler ve Konuşmalar, Halil İnalcık, Profil
Sufi Psikolojisi, Kemal Sayar
Sünnet Müdafaası, M. Ebu Şehbe.
Sünnete Bağlılık, Aynur Uraler
Sünnete Uymanın Önündeki Engeller, Aynur Uraler
Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf Kardawi
Sünnetin Anayasal Niteliği, Mevdudi
Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı, M. Taki Osmanî
Sünnetin Dindeki Yeri, Ensar Neşriyat
Sünnetin Tespiti, Accac el-Hatib
Sütçü İmam, Cahit Zarifoğlu
Sütun, Sezai Karakoç
Şerhu’l-Akaid, Taftazani
Şeyh ŞAMIL, Selçuk KULELİ, Türdav
Şifa Tercümesi, Kadı İyaz (Yaşar Kandemir)
Ta´lilü´l-Ahkâm, M. Mustafa Şelebî
Taklitlerin Çarpışması. M. Kutup
Talmud ve Hadis, Mehmet Sait Toprak, Kabalcı
Tanınmayan Büyük Çağ, Fuat Sezgin (İsam)
Tarih Boyunca İlim ve Din, A.Adıvar
Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Fazlurrahman
Tarihi Maddeciliğe Reddiye, Hilmi Ziya
Tarihin İzinde, İlber Ortaylı
Tarihsel ve Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik, İlyas Üzüm
Tasavvuf Tarihi Literatürü, Mustafa Aşkar
Tasavvuf Tarihi. Mehmet Ali Ayni
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ
Tasavvuf ve Hadis. Abdullah Aydınlı
Tasavvuf ve Hayat. Abdül-Bari Nedve
Tasavvuf ve Tarikatlar. Mustafa Kara
Tasavvuf ve Tarikatlar. Selçuk Eraydın
Tasavvuf, Mahir İz, Kitabevi
Tasavvufun Mahiyeti. İbn Haldun/S. Uludağ
Teâruf li-Mezhebi ehli´t-Tasavvuf. Kelabâzî
Tecridi Sarih Tercüme ve Şerhi, Ahmet Naim
Tefhimu’l Kur’an, Mevdudi
Tefhimül Kur'an, Ebulala el-MEVDUDI, İnsan.
Tefsir Usulü, Cerrahoğlu
Tefsir Usulü, Sabuni
Tefsiru´n-Nusûs, M. Edip Salih
Teknoloji Benim Neyim Oluyor? Ahmet İnam, Bahçe
Temellerin Duruşması, Ahmet Kabaklı, (Türk Edebiyatı Vakfı).
Teratîbu’l İdariyye, Kettanî. (Hz Peygamber’in Yönetimi, Trc. Ahmet Özel. İz)
Tevhid Mesajı, Hasan Elik-Muhammed Coşkun
Tevrat, İnciller Kur’an’ı Kerim ve Bilim, Çağdaş Tabiat, Bucaille Maurice
Toplumbilim, Ali Şeriati
Toplumsal Yaşam ve Hukuk, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın
Türk Sufiliğine Bakışlar, Ahmet Yaşar Ocak
Türk Tasavvuf Tarihi ve Araştırmaları, Mustafa Kara, Dergah
Türkçenin Sırları, Nihat Sami Banarlı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş, D. Mehmet Doğan
Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Hilmi Ziya Ülken
Türkiye’nin Çağdaşlaşması, Niyazi Berkes
Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin Topçu
Türkiye'nin Yakın Tarihi, İlber Ortaylı, (Timaş)
Umrandan Uygarlığa, Cemil Meriç *
Usulü Fıkıh, Z. Şaban ve A. Zeydan´ın el-Vecîz´i ile karşılaştırarak
Üç Günlük Dünya İçin, Sezai Karakoç
Üç Mesele, İsmet Özel
Vahiy Kültürü, Ruhi Özcan
Vahiy Kültürü, Ruhi ÖZCAN, Ravza
Ya Tahammül Ya Sefer, Mustafa Kutlu
Yahudilik Ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Baki Adam (Pınar)
Yakın Tarih Yazıları, Ertuğrul DÜZDAĞ, İz
Yakın Tarihimizdeki Gizli Çehreler, Ertuğrul DÜZDAĞ İz
Yalnızız, Peyami Safa
Yarınki Türkiye, Nureddin Topçu
Yaşadığımız Günler. R. Özdenören
Yaşamak, Cahit Zarifoğlu
Yeni İlmi Kelam, İzmirli İsmail Hakkı
Yeniden İnsan İnsana, Doğan Cüceloğlu, Remzi
Yesrib’de Bahar, Müslümanlığın Doğuş Öyküsü, A. Abdülveli Vincenzo
Yılların İzi, Mahir İZ, Kitabevi
Yirminci Asrın Cahiliyeti. M. Kutup
Yitik Cennet, Sezai Karakoç
Yoldaki İşaretler. (İşaret) S. Kutup/Terc. Salih Uçan *
Yolların Ayrılış Noktasında İslam, Muhammed Esed (trc. Hayrettin Karaman)
Yönetici Peygamber: Hz. Muhammed, Ahmet Özel
Zamanın Kıymeti, Abdulfettah Ebu GUDDE, Işık
Zamanın Kıymeti, Abdulfettah Ebuğudde
Zihniyet ve izmler, Sabri Ülgener
Zindan Hatıraları. Zeynep Gazalî, (Tekin)
Yüksek Lisans ve Sonrası
(Bu listedeki kitapların lisans seviyesinde ve daha aşağısında okunması yorucu ve kafa karıştırıcı olabilir)
Ana Hatlarıyla İslam Hukuku, Hayrettin Karaman
Ana Konularıyla Kur´an. Fazlurrahman
Anahatlarıyla Hadis, İsmail Lütfi Çakan
Arap Aklının Oluşumu, Muhammed Âbid el-Câbir, (İz) *
Arap İslam Kültürünün Akıl Yapısı. Cabirî (Doktora) (Kitabevi) *
Asr’ı Saadet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, Cengiz Kallek
Avârifu´l-Maarif. Suhreverdî
Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, Peter Kinsley, Etkileşim
Batılı Bilginin Eleştirisi, Korkut Tuna
Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Orhan Türkdoğan. MEB.
Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti, Şaban Teoman Durali (İz) *
Din Felsefesi, Mehmet Aydın. 9EÜ İ.F. *
Din Psikolojisi, Ali Köse, Ali Ayten (Timaş)
Din Sosyolojisi, Ünver Günay
Din ve İdeoloji, Şerif Mardin
Düşten Düşünceye Bilim Teknoloji ve Çevre Üstüne, Ahmet İnam, İmge
Düşünceler ve Sohbetler, Epiktotes
Ebu Zehra’nın İmamlar Serisi Ebu Hanife *
Esma-i Hüsna Şerhi, Sadreddin Konevi, İz
Felsefe Dersleri, Hilmi Ziya Ülken
Gelenekselci Ekol ve İslam, Nurullah Koltaş, İnsan
Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Talat Koçyiğit. AÜİF Yayınları
Hanefi ve Şafiilerde Mezhep Kavramı. Muhammed İbrahim (Terc Faruk Beşer) *
Hıristiyanlık, Şinasi Gündüz
Hidayet Rehberi, el-Munkiz mine'd-dalal, el-Gazzali, İlkharf
Hukuk Başlangıcı, Necip Bilge *
Hukuk Sosyolojisi
Hukuk ve Hukuk Bilgisi Üzerine, Vecdi Aral
Hukuka Giriş, Şeref Gözübüyük
İçtihat Tartışmaları, Terc. Şükrü Özen
İdrak ve İnşa, Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi, H. İbrahim Düzenli, Klasik
İslam Ansiklopedileri, Fıkıh maddeleri
İslam Dünyasının Çağdaşlaşma Serüveni, İbrahim Hatipoğlu (İz)
İslam Düşüncesi Tarihi, M.M. Şerif (İnsan)
İslam Düşüncesinin Teşekkül Dönemi, M. Motgomary Watt.
İslam Felsefesi Kelam ve Tasavvufuna Giriş, Macit Fahri (İnsan) *
İslam Felsefesi, Hilmi Ziya Ülken
İslam Gelenek ve Yenilik (Sempozyum Bildirileri)
İslam Hukuk Başlangıcı. Muhammed Sellam Medkür
İslam Hukuk Kuramı, Aziz el-Azme (İZ´den makale)
İslam Hukuk Tarihi, Hayrettin Karaman
İslâm hukukçularının sünnet anlayışı, İshak Emin Aktepe
İslam Hukukuna Giriş, A. Zeydan
İslam Hukukunda Sünnetin Yeri, (Aslı: es-Sünne ve Mekânetuha fi’t-Teşrîi’l-İslamî) Mustafa Sıbâî
İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi, Ahmed Hassan (İz) *
İslam Sanatı - Dil ve Anlam, Titus Burchhardt, Klasik
İslamcıların Siyasi Görüşleri, İsmail Kara
İslamcılık Düşüncesi(3 cilt), İsmail KARA, Kitabevi
İslamda Felsefi Akımlar, İsmail Hakkı İzmirli
İslam'da Modernleşme (1839- 1939), Bedri Gencer (Doğu Batı)
Klasik Arap Literatürü, İgnace Goldhizeir (İmaj)
Klasik İslam Filozofları, M.M. Şerif
Kuran Ahlakı, M. Abdullah Dıraz, İz
Kuranda Medeniyet, Erdoğan Pazarbaşı (Pınar)
Kur'an'da Tanrı ve İnsan, Toshihiko İzutsu (Pınar)
Kuranın Kuranla Tefsiri, Halis Albayrak, (Şule)
Kültür Mitleri, William F. McCants, İthaki
Makaleler (2 Cilt), Elmalılı Hamdi Yazır,
Makasıdü´ş-Şeri´a. Tahir b. Aşûr (Arapçası)
Masadiru´l-Hak, Abdürrezzak es-Senhuri
Medhal, Seyyid Bey *
Medhal, Zerkâ
Milel ve Nihal – Dinler Mezhepler ve Felsefi Sistemler Tarihi, Şehristani, Litera
Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı
Mit ve Destan, Georges Dumezil, YKY
Mitoloji, Kur'an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, Şehmus Emir, Beyan
Modern İslam Düşüncesi ve Türkiye (Sempozyum) İSAV
Mukaddime, I.HALDUN, Dergah
Mukaddime, İbn Haldun, Klasik
Nazarıyyetü´l-İbaha, inde´l-usuliyyin, M. Sellam Medkür.
Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul. (TDV)
Sanatın Yeni Tarihi, Julian Bell, NTV
Satanizm Girdabı ve Sahte Metafizik Akımlar, Heyet
Sembol Kavramının Doğası, Ernst Cassirer, Hece
Sünnet Müdafaası, M. Ebu Şehbe. (Rehber)
Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf Kardawi
Ta´lilü´l-Ahkâm, M. Mustafa Şelebî
Talmud ve Hadis, Mehmet Sait Toprak, Kabalcı
Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Fazlurrahman
Tasavvufun Mahiyeti. İbn Haldun/S. Uludağ
Teâruf li-Mezhebi ehli´t-Tasavvuf. Kelabâzî
Tefsiru´n-Nusûs, M. Edip Salih
Teratîbu’l İdariyye, Kettanî. (Hz Peygamber’in Yönetimi, Trc. Ahmet Özel. İz)
Türk Tasavvuf Tarihi ve Araştırmaları, Mustafa Kara, Dergah
Usulü Fıkıh, Z. Şaban ve A. Zeydan´ın el-Vecîz´i ile karşılaştırarak
Yahudilik Ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Baki Adam (Pınar)
Zihniyet ve izmler, Sabri Ülgener
Yüksek Lisans ve Doktora Seviyesi
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İsmail L. Çakan
Hucciyyetu’s-Sünne, Abdülğani Abdulhalık
İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah
Hz. Peygamberin Yönetimi, Kettani
En Mühim Masaj Kur’an, Muhammed Abduh Dıraz, çev. Suat Yıldırım
Allah ve İhsan, Tushihiko Izutsu, çev. Süleyman Ateş
Kur’an’da Ulûhiyet, Suat Yıldırım
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İsmail Lütfi Çakan
Metin Tenkidi, Selahaddin Polat
Hikmetü’l-İşrak (Mukaddimesi), Sühreverdi
Kur’an’ın Metinleşme Süreci, Ziya Şen
Kur’an-ı Kerim’in İndirildiği Yedi Harf ve Kıraatler, Abdurrahman Çetin
(Lisans ve Yüksek Lisans)
Kuran’ın Metin Yapısı: Mushaf Tarihi ve Yapısı, M. Emin Maşalı
Metalibu’l-Aliye mukaddimesi, Fahreddin Razi
El Bidaye fi-Usuli’d-Din, Nureddin es-Sabuni
Kur’an’a Giriş, Muhammed Abid el-Cabiri
Kur’an’da Allah ve İnsan, Toshıhıko Izutsu
Hukuka Giriş, Emal Gözler
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
Siret Nüzul İlişkisi, Muhammed Coşkun
Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an, Menna Halil el-Kattan (Tercümesi var.)
Menahilu’l-İrfan fi Ulumi’l-Kuran, Zerkani (Tercümesi yok)
Hadis Tarihi, Subhi Salih
Ebu Hureyre’nin Sahifesi, Muhammed Hamidullah
İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları, Mehmet Özşenel
İslam Tarihi, M. Asım Köksal
Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi, A. Davudoğlu
Tecridi Sarih Tercüme ve Şerhi, Ahmet Naim
Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Thomas S. Kuhn, çev. Nilüfer Kuyas
Diyaloglar ve Özellikle Devlet Diyalogu, Platon
Felsefe Metinleri, Mahmut Kaya (der. ve çev.)
Metafizik Düşünceler, Descartes, çev. Mehmet Karasani
Din Üstüne, David Hume, çev. Mete Tuncay
Felsefenin İlkeleri, Descartes, çev. Mehmet Karasan
Hadis Usulü Babanzade, Ahmed Naim
İlk Devir Hadis Edebiyatı, A’zami
Tarihsel ve Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik, İlyas Üzüm
İmamiyye Şiası, Ethem Ruhi Fiğlalı
02 EKİ 2004
Neyi Nasıl Okuyalım
Biz üniversitede öğrencilerimize şöyle diyoruz: En iyi bir üniversite hocası artık sizin bilgilenmenize en çok %20 oranında katkıda bulunabilir. Geriye kalan iş, sizin çabalarınıza ve okuma alışkanlığı edinmenize bağlıdır. Okuma alışkanlığı edinmeden de üniversiteyi bitirebilirsiniz, bu mümkündür, ama hiçbir zaman ne bir ilim adamı, ne bir düşünce adamı, ne de bir sanatkâr olabilirsiniz. Şu halde ne yapıp yapıp okuma alışkanlığını edinmelisiniz. Ondan sonrası kolaydır ve kendiliğinden gelir.
İyi okuyan bir insan, ayda en az, ortalama üç yüz sayfalık, üç kitap bitiren insandır. Böyle iki kitap okuyan da okuyan sayılır ancak istediği alanda sıyrılamaz ve öne geçemez. Bir kitap okuyan, ancak toplumdaki değişimi yakalar ve toplumun parçalarından birisi olur. Bir kitap dahi okumayan insanlar, toplumdan geri kalan insanlardır. Çünkü toplum da bir şekilde bilgilenmekte ve bir yere doğru gitmektedir.
1. Buna göre istediği sahada önde, hatta önder olmak isteyen herkes okuma alışkanlığını kazanmak zorundadır. Kimse oturduğu yerde önde ya da önder olmamaktadır. Ve Allah Rasulü Efendimiz (sav): “Bilgi ancak, taallümle olur”, buyurur. “Taallüm”, biteviye bir öğrenme çabasının adıdır. Yani zorlanarak, parça parça, gıdım gıdım öğrenme demektir. Bilgi sabah aç karnına alınan tabletler haline getirilmedikçe de Efendimizin bu beyanı geçerli kalacaktır. Kimse durup dururken, ya da bir keramet eseri, her şeyi bilebileceğini zannetmemelidir. Böyle keramet eseri bilgilendiği sanılan insanlar, ya gerçekte öyle değildirler ve sevenleri onları öyle zannederler, ya da, varsa bu bilgilerini öyle sanıldığı gibi, birden ve kerametle elde etmiş değillerdir. Bilgilenmede bereket olabilir. Bildiğini yaşama bu bereketin en öncelikli sebebidir. Ancak “taallüm” olmadan alim olunmaz. Öncelikle bunu böyle bilmemiz gerekir.
2. Herkesin, her bilgi ve yaş seviyesinin okuması gereken kitaplar farklıdır. İnsanlar kendilerini tanıyan alimlerle konuşup tartışıp, ne okuması gerektiğini belirlemesi lazımdır. Seviyemize göre bizi yoran ve şu anda okumamızın fazla faydası olmayan kitapları okumamalıyız. Bunu da işi bilen insanlarla belirlememiz lazımdır.
3. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, cafcaflı ve ilmi başlıklarla piyasaya çıkan kitapların yaklaşık onda dokuzu, bu konuyu iyi bilmeyen insanlar tarafından yazılmaktadır. Kuranı Kerim mealleri için dahi aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunu böyle söylememiz birilerine hakaret için değildir, tecrübemize dayanarak bir tespitimizi ortaya koymak ve insanlara boşuna keçi boynuzu çiğnetmemek içindir. Bunun böyle olduğunu bilmezsek, okuduğumuz kitaptan bir şey anlayamayınca muhtemelen kendimizi suçlar ve anlamadığımızı sanırız. Oysa durum öyle değildir. En zor zannedeceğiniz konular bile, eğer bilen birisi tarafından anlatılıyorsa çok kolay anlatıldığını ve çok kolay anlaşıldığını göreceksiniz. Bu sebeple kitap seçimi çok ama çok önemlidir.
4. Bizim, okuduğumuz kitaplardan azami ölçüde yararlanabilmemiz için daldan dala atlayarak değil, konu bakımından birbirini izleyen ve tamamlayan bir sıra içerisinde kitap okumamız en akıllıca olandır. Mesela, bilgi felsefesini anlamak istiyorsak, bu konuda ilk başlamamız gereken kitabı ve ondan sonrakileri belirleyip, basit olandan başlayarak daha ağır olana doğru peşpeşe sekiz on kitap okumalıyız. Böylece bir konuda aldığımız bilgilerimiz taze iken diğerlerini de onlara eklemek suretiyle konu hakkında derli toplu bir bilgi sahibi olabiliriz.
5. Henüz öğrenci isek ve ilmi çalışmalara başlamamışsak, okuduğumuz kitapları fişleme yoluna gitmemeliyiz. Çünkü fişlemeyle uğraşmamız bize zaman kaybettirir ve bizi okumadan bıktırabilir. Ancak kitabı çizmekten de çekinmemeliyiz. Önemli yerlerini çizmeli, kenarlarına bir iki kelimelik kısa notlar almalıyız. Ta ki, o kitapta olduğunu bildiğimiz, ama yerini hatırlayamadığımız önemli bilgilere sonradan çabucak ulaşabilelim. Mümkünse kitabı okuyup bitirdikten sonra, sonuna ya da başına kitap hakkındaki kanaatlerimizi anlatan birkaç cümlelik notlar yazmalıyız. “Bu kitap bir kez daha okunmalı, filan konuda az ve öz bilgiler veriyor, bu kitabı lise seviyesindeki gençler mutlaka okumalı, sosyolojide mastır yapmak isteyen gençler bunu mutlaka okumalı, bir daha okumaya değmez…” gibi.
6.Okuduğumuz ve yazıp çizdiğimiz kitabı özenle korumalıyız, ödünç verirken mutlaka dönmesini sağlayacak şekilde vermeliyiz. Çünkü bizim böyle bir kitaba müracaat etmemizle, hiç okumadığımız bir kitaba müracaat etmemiz aynı değildir.
7.Hiç kimse her şeyi yeniden keşfedip gerekli bütün bilgileri yeniden ve sıfırdan oluşturamaz. Öyleyse okumada seçmeci olmalıyız ve bin yıllardır doğru olduğu kabul edilen, ya da en azından yanlışlanamayan şeyleri doğru kabul ederek okumaya başlamalıyız. Bazılarının dediği gibi, her şeyi oku da doğru olanı alır, yanlış olanı bırakırsın düşüncesi çok yanlış ve bir o kadar da saçmadır. Çünkü doğru ve yanlış yargısını insan, kafasındaki bilgilere göre verir. Öyleyse elde ettiği bilgilerin öncelikle doğru bilgiler olmasına dikkat etmelidir. Bir Müslüman için bin dört yüz küsur yıldır yanlışlanamayan Kuranı Kerimden daha güvenilir bilgiler olamaz. Öyleyse bir Müslüman öncelikle bu kesin bilgilerle kafasını donatması ve adeta ilk formatlamayı onlarla yapması, ondan sonra diğer bilgileri alması gerekir. Ta ki doğruyu yanlışı onlara göre anlayabilsin. Salt akılla düşündüğümüz zaman dahi en kestirme ve en isabetli yol budur. Çünkü bunun alternatifi, doğruluğu tam tespit edilmemiş her türlü bilgiyi alma ve ondan sonra vereceği kararları onlarla vermedir. Böyle bir yolun diğerine göre çok daha riskli olduğu açıktır. Şu halde Müslüman bir genç öncelikle Kuranı Kerim ve içindekiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Onun canlı hale gelmiş şekli olan sünneti ve Hz. Peygamberi iyi tanımalıdır. Hangi sahada çalışıyor olursa olsun bir Müslüman, Kuranı ve Hz. Peygamber’in hayatını sürekli okumalıdır. Bu konuda yeni yazılan ve orijinalitesi olan her kitabı alıp okumalıdır. Tabir uygunsa, adeta pergelinin bir ayağı burada durmalı, diğer ayağı ise alemi dolaşmalıdır. Yani okumalarının temelini bunlar oluşturmalıdır. Ta ki, her okuduğu kitabı bunlara vurarak değerlendirme şansı yakalayabilsin.
8.Okurken hem bilgilerini düzenli ve sistemli bir şekilde artırmayı, hem de dilini geliştirmeyi hedeflemelidir. Çünkü dil sihirli bir araçtır ve hiç kimse kendi ana dilini çok iyi bilmeden, soyut bir şeyi çok iyi anlayamaz ve çok iyi anlatamaz. Ana dilimizi çok iyi bilmemiz bize aynı zamanda Kuranı Kerimin bir emridir. Bu sebeple Türkçe’yi çok iyi kullanan yazarların eserlerini mutlaka okumalıdır. Ayrıca bilgi dediğimiz şey; insanı, doğayı, bilgiyi, güzeli ve çirkini, fiziği ve meta fiziği olduğu gibi tanımaktan ibarettir. Dikkat edecek olursak, felsefenin konuları da tamamen bunlardır. Öyleyse yine en basitinden, en ağırına doğru bu konuları anlatan düşünce ağırlıklı kitapları okumalı ve bu konular hakkında sahip olmamız gereken temel bilgileri, temel dünya görüşümüzü ve temel kanaatlerimizi edinmeliyiz. Aksi takdirde hiçbir alanda isabetli ve doğru şeyler söyleyemeyiz. Bunlardan felsefe diye korkanlar olursa, İslam’ın bize yüklediği tefekkür, tedebbür, nazar teemmül, istidlal, tezekkür, akletme… Görevlerimizi yaparak bu konuları yine de öğrenmeliyiz.
9.Bir yerden başlamalı ve okuyacağı kitapları iyi seçerek okumaya devam etmeli. Okuduklarını birisiyle tartışmalı ve ardından gelecek seçimi ona göre yapmalıdır.
Faruk Beşer